Допълнителна и Полезна информация

Банкова_Сметка_Еволюшън_Травел

Банкови Реквизити на Еволюшън Травел

Уважаеми клиенти,
за Заплащане на Вашите резервации към Нас може да ползвате
Банковите детайли посочени отдолу:


Получател:  Еволюшън Травел ЕООД

Обслужваща Банка: ДСК

Номер на Банкова смекта: IBAN: BG48STSA93000023046426

Swift Code :STSABGSF

Банковата сметка е в Български Лева – BGN


Начини на Плащане за Почивки, Резервации и Други

Може да заплатите вашата услуга и на място в нашият офис в гр. София на бул. Вл. Вазов №6

Удостоверение за Регистрация на Туроператор

Удостоверение за Регистрация за извършване на Туроператорска Дейност - Еволюшън Травъл

Обща Застраховка на Агенцията

ПРИМЕРЕН ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

Днес, …………… г. в град София се сключи настоящият договор между:

Еволюшън Травел ЕООД , със седалище гр.Самоков, ул. Дунав 15 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Владимир Вазов N: 6 ,  Булстат: BG 203738761, Удостоверение ТО/ТА № PK- 01-7534 представлявана и управлявана от Мартин Николов, наречен ТУРОПЕРАТОР от една страна
и……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/трите имена,Пост. адрес,ЕГН, № на паспорт,дата/място на издаването/
наричан  ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна

  1. I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ възлага , а ТУРОПЕРАТОРА приема да извърши срещу заплащане на обща цена услуги свързани с организирано туристическо пътуване на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно приложената  програма за пътуване.

II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

II.1 ТУРОПЕРАТОРА  се задължава:

II.1.1.Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

II.1.2Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ подробна програма с  информация за организираното пътуване и за  всички услуги включени в  програмата.При промени в програмата  ТУРОПЕРАТОРА се задължава да уведоми  ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 7 дни преди датата на заминаване.

II.1.3 Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ копие от резервационна бланка,попълнена в присъствието на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Резервационната бланка и програмата са неразделна част от настоящия договор и в тях са описани услугите на ТУРОПЕРАТОРА  включени в програмата.

II.1.4 ТУРОПЕРАТОРА има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със застрахователно дружество Алианц  и полица № 1317270. Сертификата се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пътуването

 

II.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ   се задължава:

II.2.1  Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги. Депозит за пътуването в размер на 30% от общата сума при записване ,а останалата сума  10 работни дни преди датата на заминаване.

II.2.2 ПОТРЕБИТЕЛЯ  има право да извърши плащането в брои  или с превод по сметка  на :

„ЕВОЛЮШЪН ТРАВЕЛ ЕООД“  в Банка ДСК   IBAN 48STSA93000023046426 BIC STSABGSF

II.1.5 ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да има застраховка “Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина”.

II.2.3.  ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице като е солидарно отговорен с него за изпълнението на настоящия договор.

II.2.4. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРА удържа следните неустойки:* до 30  дни преди датата на отпътуване – без неустойки, * до 10  дни преди датата на отпътуването – 30 % от общата цена,*до 7  дни преди датата на отпътуването – 50% от общата цена ,*до 3  дни преди датата на отпътуване –  100 % от общата сума за пътуването.

III.ЦЕНИ И ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ

III.1. ЦЕНИTE са обявени в лева,евро или щ.д ,като заплащането е в лева по курса на БНБ в деня ня плащане.

III.2.ТУРОПЕРАТОРА има право да промени договорената цена на пътуване при промяна на:*транспортни разходи, *пътни, летищни, фериботни такси,* промяна в обменния курс на еврото или щд към българския лев.

III.3. При промени в цените ТУРОПЕРАТОРА се задължава да уведоми писменно ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цен ане по късно от 15 дни преди пътуването.ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да приеме промяната в цената като спазва условията за плащане или да се откаже в срок от 3 дни след като получи информация за промяната като му се възстанови внесената от него сума за пътуване.

IV .ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

IV.1. ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 7 календарни дни преди датата на отпътуване в следните случаи:* не е набран необходимият минимален брой участници ,*при възникване на форсмажорни обстоятелства

IV.2.ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА .

IV.3.Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и не носи отговорност за тяхната промяна, както и за тяхното провеждане.

V.РЕКЛАМАЦИИ И АНУЛАЦИИ

V.1. РЕКЛАМАЦИИ се правят по време на пътуването и на место пред представител на ТУРОПЕРАТОРА  , който е длъжен да способства за отстраняването им. Ако рекламацията не може да бъде отстранена на место, се прави протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и представителя на  ТУРОПЕРАТОРА.
V.2. РЕКЛАМАЦИИ  не заявени на место и предявени в офиса 5 дни след приключването на пътуването и без наличието на подписан от двете страни протокол, няма да бъдат уважени.
V.3.  ТУРОПЕРАТОРА    се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

V.4..Горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е възстановяване на сумата, заплатена от клиента за неполучените услуги.

VI.ОБЩИ УСЛОВИЯ

VI.1.Настоящият ДОГОВОР е изготвен в съответствие със Закона за Туризма и българското законодателство и влиза в сила от датата ноа подписването му

VI.2.Всички спорни въпроси във връзка с ДОГОВОР се решават чрез преговори, а при невъзможноств съответствие със законодателството на Р.България

VI.3.Настоящият ДОГОВОР се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните

 

ТУРОПЕРАТОР…………………………                                        ПОТРЕБИТЕЛ………………………….