Общи Условия за Ползване

На тази страница, може да се запознаете с Общите условия за Ползване на Уеб сайта на EvolutionTravel.bg
Удостоверение за Регистрация за извършване на Туроператорска Дейност - Еволюшън Травъл

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В УЕБ САЙТ HTTPS://EVOLUTIONTRAVEL.BG

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Еволюшън Травел” ЕООД , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,
и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика:”Еволюшън Травел” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Самоков ул. Дунав № 15
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София , бул. Владмир Вазов №6
 4. Данни за кореспонденция: :
  E-mail: info@evolutiontravel.bg
  Tел: +359 889 971778
 5. Удостоверение за Туристически Агент: № РК-01-7534
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност :№ BG203738761
 8. Материално Отговорно Лице на Фирмата: Мартин Николов

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Основните характеристики на Услугата са следните: Уеб сайтът и всички страници намиращи се на него целят да предоставят информация на заинтересовани клиенти. В сайта може да се открие информация за хотелско настаняване в България и Чужбина, Информация за Резервация и Закупуване на Самолетни Билети, Информация и Цени за Наем на Автомобили, Оферти за Почивки в Екзотични Дестинации, Както и Информация за Индивидуални пътувания по Поръчка

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, конкретно уговорени в изричен договор между Доставчика и Ползвателя. Параметрите на услугите, посочени в уеб сайта на Доставчика, са само информативни, не обвързват Доставчика и подлежат на изрично потвърждение от Доставчика, или са предмет на конкретния договор между Ползвателя и Доставчика.

 

 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, съгласно сключения между Доставчика и Ползвателя договор по горния чл.4.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата сключения между Доставчика и Ползвателя договор по горния чл.4.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

Чл. 8. (1) В случай че Ползвателите имат интерес към услугите, предлагани от Доставчика, Ползвателите изпращат запитване или поръчка до Доставчика за конкретни услуги. Поръчката може да бъде изпратена или през личния профил на Ползвателя, или изрично.

(2) В случай че Доставчикът има възможност да изпълни поръчката, страните сключват конкретен договор за предоставяне на услугите. Договорът се сключва на български език.

(3) Доколкото Договорът между Доставчика и Ползвателя не предвижда нещо друго, настоящите общи условия, достъпни на адрес https://evolutiontravel.bg/obshti-uslovia-za-polzvane-na-sait/ , заедно с всички изменения и допълнения в тях, се прилагат относно правоотношенията между Доставчика и Ползвателя.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени в поръчката или при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика, доколкото в поръчката не са посочени различни данни.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката от страна на Доставчика или на сключването на изричен договор между страните съгласно горния чл.4.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес ………… Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

6 (4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Доколкото в него не е предвидено друго, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
 • с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 • в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 1 Януари 2017  г.